Muat turun video keepvid
TERMA PERKHIDMATAN DASAR / PRIVASI

Ia tidak tapak muat turun kami menyediakan hanya keepvid.com maklumat.
Pengenalan. Dialu-alukan untuk keepvid.work ( “Laman Web”) ini. Penggunaan anda terhadap laman web, dan KeepVid ( “Syarikat”) produk dan perkhidmatan dalam talian (dirujuk secara kolektif sebagai “Perkhidmatan”) adalah tertakluk kepada syarat-syarat perjanjian undang-undang antara anda dan Syarikat. Perjanjian yang terdiri daripada Terma Perkhidmatan ini dan Syarikat Dasar Privasi (secara kolektif “Terma”).

 1. Laman web.
  Istilah laman web, seperti yang digunakan di sini dan ditakrifkan dalam perenggan 1 termasuk, tanpa had, maklumat, pautan, dan apa-apa perkhidmatan lain yang boleh diakses melalui sebarang medium atau peranti yang diketahui kini atau yang akan dibangunkan dan boleh didapati di Laman Web, termasuk tetapi tidak terhad kepada Perkhidmatan . Anda memahami dan bersetuju bahawa penggunaan Laman Web yang boleh menyebabkan komunikasi tertentu daripada Syarikat, seperti pengumuman perkhidmatan, pemprosesan pesanan dan mesej pentadbiran.
 2. Penerimaan terma.
  Untuk menggunakan perkhidmatan ini, anda perlu bersetuju dengan Syarat. Anda tidak boleh menggunakan perkhidmatan ini sekiranya anda tidak menerima Syarat. Anda boleh menerima Syarat dengan menggunakan Perkhidmatan. Dalam kes ini, anda memahami dan bersetuju bahawa Syarikat akan menganggap penggunaan Perkhidmatan oleh anda sebagai penerimaan Syarat dari detik itu dan seterusnya. Anda tidak boleh menggunakan Perkhidmatan dan tidak boleh menerima Syarat jika: (i) anda tidak cukup umur untuk membentuk kontrak yang mengikat dengan Syarikat; atau (ii) anda adalah orang yang disekat daripada menerima Perkhidmatan di bawah undang-undang Amerika Syarikat atau negara lain, termasuk negara di mana anda tinggal atau dari mana anda menggunakan Perkhidmatan.
 3. Perubahan kepada Syarat.
  Syarikat boleh mengubah Syarat dari semasa ke semasa. Apabila perubahan ini dibuat, Syarikat akan pos Terma disemak di sini. Anda memahami dan bersetuju bahawa jika anda menggunakan Perkhidmatan selepas tarikh Syarat berkenaan telah berubah, penggunaan boleh dianggap sebagai penerimaan Terma dikemaskini.
 4. Keperluan.
  Anda bersetuju untuk menggunakan laman web ini hanya untuk tujuan yang dibenarkan oleh Terma dan mana-mana undang-undang, peraturan atau amalan yang diterima umum di bidang kuasa yang berkaitan.
 5. Larangan Etika.
  Anda bersetuju bahawa anda tidak akan:

  1. Terlibat dalam sebarang aktiviti yang mengganggu atau mengganggu Laman Web, Perkhidmatan atau pelayan dan rangkaian yang dihubungkan kepada Perkhidmatan, atau tidak mematuhi apa-apa kehendak, prosedur, dasar atau peraturan rangkaian yang berhubung dengan Perkhidmatan;
  2. Menggunakan Perkhidmatan ini untuk sebarang tujuan penipuan atau menyalahi undang-undang, atau untuk mengumpul maklumat peribadi tanpa kebenaran terlebih dahulu;
  3. Memalsukan tajuk-tajuk, memanipulasi pengecam, atau melibatkan diri dalam apa-apa kelakuan lain untuk menyamar punca mana-mana Kandungan atau mengubah mana-mana Kandungan;
  4. Memuat naik, menyiarkan, e-mel, menghantar atau menyediakan apa-apa Kandungan yang melanggar mana-mana paten, tanda dagang, rahsia perdagangan, hak cipta atau hak proprietari mana-mana pihak;
  5. Memuat naik, menyiarkan, e-mel, menghantar atau sebaliknya menjadikan tersedia apa-apa Kandungan yang mengandungi virus perisian atau kod komputer, fail atau program yang direka untuk mengganggu, memusnahkan atau menghadkan fungsi mana-mana perisian atau perkakasan komputer, atau apa-apa kelengkapan telekomunikasi;
  6. Memuat naik, menyiarkan, e-mel, menghantar atau sebaliknya menjadikan tersedia apa-apa Kandungan komersial; atau
  7. Menyamar sebagai mana-mana orang atau entiti, atau menyatakan secara salah atau menyalahgambarkan hubungan anda dengan seseorang atau entiti, semasa pendaftaran atau sebaliknya.
 6. Pemantauan.
  Syarikat mempunyai hak, tetapi tidak mempunyai obligasi, untuk memantau, penapis, ulasan, menolak, atau mengeluarkan apa-apa Kandungan daripada Laman Web untuk apa-apa sebab dan dengan atau tanpa notis.
 7. Penamatan.
  Syarat ini akan terus terpakai sehingga ditamatkan sama ada oleh anda atau Syarikat. Jika anda ingin menamatkan perjanjian undang-undang anda dengan Syarikat, anda boleh berbuat demikian dengan berhenti penggunaan semua Services. Syarikat boleh menamatkan perjanjian undang-undang dengan anda pada bila-bila masa, mengikut budi bicara mutlaknya, dan dengan atau tanpa notis, termasuk jika: (i) anda telah melanggar mana-mana peruntukan Syarat; (ii) Perkhidmatan diubah suai, dihapuskan, atau tidak lagi berdaya maju secara komersial.
 8. Harta Intelek.
  Anda memahami bahawa semua maklumat atau bahan yang boleh diakses sebagai sebahagian daripada, atau melalui Perkhidmatan atau Laman Web ini ( “Kandungan”) adalah tanggungjawab orang yang daripadanya maklumat atau bahan itu berasal. Semua Kandungan, termasuk tetapi tidak terhad kepada iklan, jawatan, blog, mesej, dan pautan pihak ketiga di Laman Web, mungkin dilindungi oleh hak harta intelek yang dimiliki oleh pembekal kandungan (atau oleh orang atau entiti lain). Anda tidak boleh mengubah suai, menyewa, memajak, meminjamkan, menjual, mengedar, menyalin, atau mencipta kerja terbitan berasaskan Kandungan ini (sama ada sepenuhnya atau sebahagian) kecuali anda telah diberikan kebenaran bertulis oleh pemilik kandungan tersebut. Anda mengakui dan bersetuju bahawa: (i) Syarikat (atau pemberi lesennya) memiliki semua hak undang-undang, hak milik dan kepentingan dalam dan kepada Perkhidmatan dan juga kepada kandungan yang dicipta oleh Syarikat, termasuk sebarang hak harta intelek yang terdapat dalam Perkhidmatan (sama ada hak tersebut didaftarkan atau tidak, dan di mana sahaja di dunia hak tersebut mungkin wujud); dan (ii) Syarikat yang sama sekali tidak bertanggungjawab, dan tidak mempunyai apa-apa liabiliti yang berkaitan dengan, apa-apa kandungan yang tidak dicipta oleh Syarikat. Tanda dagangan, tanda perkhidmatan, dan nama-nama perdagangan yang terdapat di laman web ini adalah undang-undang biasa atau tanda dagangan berdaftar Syarikat, pemberi lesennya, atau orang lain. Tiada tanda dagangan, tanda perkhidmatan, atau nama dagangan boleh digunakan tanpa kebenaran bertulis yang jelas daripada pemilik. mana-mana Kandungan yang tidak dicipta oleh Syarikat. Tanda dagangan, tanda perkhidmatan, dan nama-nama perdagangan yang terdapat di laman web ini adalah undang-undang biasa atau tanda dagangan berdaftar Syarikat, pemberi lesennya, atau orang lain. Tiada tanda dagangan, tanda perkhidmatan, atau nama dagangan boleh digunakan tanpa kebenaran bertulis yang jelas daripada pemilik. mana-mana Kandungan yang tidak dicipta oleh Syarikat. Tanda dagangan, tanda perkhidmatan, dan nama-nama perdagangan yang terdapat di laman web ini adalah undang-undang biasa atau tanda dagangan berdaftar Syarikat, pemberi lesennya, atau orang lain. Tiada tanda dagangan, tanda perkhidmatan, atau nama dagangan boleh digunakan tanpa kebenaran bertulis yang jelas daripada pemilik.
 9. Sumbangan.
  Dengan mengemukakan idea, cadangan, ulasan, dokumen dan / atau cadangan ( “Sumbangan”) kepada Syarikat, anda mengakui, mewakili, dan bersetuju bahawa:

  1. Sumbangan anda tidak mengandungi maklumat sulit atau proprietari;
  2. Syarikat tidak berada di bawah apa-apa obligasi kerahsiaan, nyata atau tersirat, berkenaan dengan Sumbangan;
  3. Syarikat berhak untuk menggunakan atau mendedahkan Sumbangan itu bagi apa-apa maksud;
  4. Syarikat mungkin mempunyai sesuatu yang serupa dengan Sumbangan telah dibawa untuk pertimbangan atau dalam perkembangan;
  5. Sumbangan anda secara automatik menjadi harta Syarikat tanpa apa-apa obligasi Syarikat kepada anda; dan
  6. Anda tidak berhak kepada apa-apa pampasan atau pembayaran balik apa-apa jenis daripada Syarikat dalam apa jua keadaan.
 10. Links.

  1. Keluar. Perkhidmatan mungkin termasuk pautan ke laman web lain atau sumber. Syarikat mungkin tidak mempunyai kawalan ke atas mana-mana laman web atau sumber tersebut. Anda mengakui dan bersetuju bahawa Syarikat tidak bertanggungjawab untuk ketersediaan mana-mana laman dan sumber luar tersebut dan tidak menyokong mana-mana iklan, produk atau bahan-bahan lain yang disediakan di laman dan sumber web tersebut. Anda mengakui dan bersetuju bahawa Syarikat tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa kerugian atau kerosakan yang mungkin ditanggung oleh anda akibat daripada ketersediaan tapak atau sumber luar atau akibat sebarang pergantungan oleh anda pada kesempurnaan, ketepatan, atau kewujudan apa-apa iklan, produk atau bahan-bahan lain, atau boleh didapati daripada, laman web atau sumber tersebut.
  2. Masuk. Anda bebas untuk mewujudkan pautan ke Laman Web selagi pautan tidak menyatakan atau membayangkan pengendorsan Syarikat atau penajaan anda, syarikat anda, atau laman web anda. Anda tidak frame mana-mana bahagian laman web ini tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Syarikat.
 11. Pertikaian dengan Pihak Ketiga.
  Jika terdapat pertikaian antara pengguna laman web, atau di antara pengguna dan mana-mana pihak ketiga, anda memahami dan bersetuju bahawa Syarikat tidak bertanggungjawab untuk terlibat. Sekiranya anda mempunyai pertikaian dengan satu atau lebih peserta lain atau pihak ketiga, anda melepaskan Syarikat, pegawai, pekerja, ejen, wakil dan pengganti dari apa-apa tuntutan, permintaan dan kerosakan tiap-tiap jenis atau sifat, diketahui atau tidak diketahui, yang disyaki atau tak disangka-sangka, didedahkan dan tidak didedahkan, yang timbul daripada atau dalam apa-apa cara yang berkaitan dengan pertikaian itu.
 12. Pengubahsuaian atau Pemberhentian Services.
  Anda mengakui dan bersetuju bahawa bentuk dan sifat Perkhidmatan yang Syarikat menyediakan mungkin berubah dari semasa ke semasa tanpa notis terdahulu kepada anda. Anda mengakui dan bersetuju bahawa Syarikat juga boleh berhenti, secara kekal atau sementara, menyediakan Perkhidmatan (atau mana-mana ciri-ciri) kepada anda atau kepada pengguna secara amnya mengikut budi bicara Syarikat, tanpa notis terdahulu kepada anda. Anda bersetuju bahawa Syarikat tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga di atas sebarang pengubahsuaian, penggantungan atau penamatan Perkhidmatan.
 13. Pampasan.
  Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan melindungi Syarikat daripada sebarang tuntutan atau permintaan, termasuk yuran dan kos peguam yang munasabah, yang dibuat oleh mana-mana pihak ketiga disebabkan oleh atau yang timbul daripada Kandungan yang anda serahkan, siarkan, menghantar atau sebaliknya sediakan melalui Perkhidmatan, penggunaan Perkhidmatan, sambungan anda ke laman Web atau Perkhidmatan, pelanggaran Syarat, atau pelanggaran mana-mana hak yang lain. Anda juga bersetuju untuk menanggung rugi dan melindungi Syarikat daripada sebarang liabiliti atau kerosakan akibat daripada penggunaan Kandungan yang disediakan melalui Perkhidmatan atau di Laman Web, tidak kira sama ada maklumat itu telah disediakan oleh Syarikat atau pihak ketiga.
 14. PENAFIAN WARANTI.
  Anda dengan jelas memahami dan bersetuju bahawa penggunaan Perkhidmatan adalah atas risiko anda sendiri dan bahawa Perkhidmatan disediakan “sebagaimana adanya” dan “sebagaimana tersedia.” Khususnya, Syarikat, pengetua, sekutu, dan pemberi lesennya, tidak mewakili atau memberi jaminan kepada anda bahawa (a) penggunaan Perkhidmatan akan memenuhi keperluan anda; (B) penggunaan perkhidmatan yang tidak akan terganggu, tepat pada masanya, selamat atau bebas daripada kesilapan; (C) apa-apa maklumat yang diperoleh oleh anda akibat penggunaan Perkhidmatan oleh anda adalah tepat atau boleh dipercayai; dan (d) bahawa kecacatan dalam operasi atau fungsi mana-mana perisian yang disediakan kepada anda sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan akan diperbetulkan. Apa-apa bahan yang diperoleh melalui penggunaan Perkhidmatan dilakukan mengikut budi bicara anda sendiri dan risiko dan anda bertanggungjawab sepenuhnya atas sebarang kerosakan kepada sistem komputer anda atau peranti lain, atau kehilangan data akibat daripada mana-mana bahan-bahan tersebut. Tidak ada maklumat, sama ada secara lisan atau bertulis, yang anda perolehi daripada Syarikat atau menerusi atau daripada Perkhidmatan akan mewujudkan sebarang waranti yang tidak dinyatakan dengan jelas di dalam Terma. Syarikat selanjutnya menafikan semua waranti dan syarat apa-apa jenis yang berkaitan dengan Laman Web, Perkhidmatan atau produk yang dibeli melalui sama ada, sama ada nyata atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada jaminan yang tersirat dan syarat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, dan bukan pelanggaran.
 15. HAD LIABILITI.
  Anda dengan jelas memahami dan bersetuju Syarikat itu, pengetua, sekutu, dan pemberi lesennya tidak akan bertanggungjawab kepada anda untuk:

  1. apa-apa ganti rugi langsung, tidak langsung, sampingan, khas, turutan, atau teladan yang mungkin ditanggung oleh anda, walau apa pun sebabnya dan di bawah sebarang teori liabiliti. Ini hendaklah termasuk, tetapi tidak terhad kepada, apa-apa kehilangan keuntungan (sama ada ditanggung secara langsung atau tidak langsung), apa-apa kehilangan akan baik atau reputasi perniagaan, apa-apa kehilangan data menderita, kos perolehan barangan pengganti atau perkhidmatan, atau kerugian tak ketara yang lain ; atau
  2. apa-apa kerugian atau kerosakan yang mungkin ditanggung oleh anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian atau kerosakan akibat daripada: (i) apa-apa pergantungan yang anda letakkan pada kesempurnaan, ketepatan atau kewujudan mana-mana Kandungan, atau akibat daripada apa-apa hubungan atau transaksi antara anda dan mana-mana pihak ketiga; (Ii) apa-apa perubahan yang Syarikat boleh membuat kepada Perkhidmatan, atau apa-apa pemberhentian tetap atau sementara dalam peruntukan Perkhidmatan (atau sebarang ciri di dalam Perkhidmatan); (Iii) pemotongan, kerosakan, atau kegagalan untuk menyimpan, mana-mana Kandungan; atau (iv) kegagalan anda untuk menyimpan kata laluan atau akaun butiran anda selamat dan sulit. Had atas tanggungan Syarikat kepada anda hendaklah terpakai sama ada atau tidak syarikat telah dinasihatkan atau sepatutnya sedar tentang kemungkinan sebarang kerugian seperti yang timbul.

  Sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian waranti tertentu atau syarat atau had atau pengecualian liabiliti bagi kerugian atau kerosakan yang disebabkan oleh kecuaian, pelanggaran kontrak atau melanggar syarat yang dinyatakan atau kerosakan sampingan atau berbangkit. Oleh itu, hanya had yang sah dalam bidang kuasa anda akan dikenakan kepada anda dan liabiliti kami akan terhad kepada tahap maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang.

 16. Pengakuan.
  Anda mengakui dan bersetuju bahawa: (a) anda telah membaca dan memahami Terma; (b) Syarat adil, munasabah, dan tidak terlalu ketat; dan (c) anda mempunyai peluang untuk berunding dengan penasihat undang-undang pilihan anda sebelum bersetuju menerima Syarat.
 17. Hidup.
  Selepas penamatan Terma ini, peruntukan mengenai Harta Intelek, Sumbangan, Pertikaian dengan Pihak Ketiga, Indemniti, Penafian Waranti, Had Tanggungjawab, Pengakuan, Hidup, dan Peruntukan Am hendaklah terus hidup.
 18. Peruntukan am.

  1. Notis ini. Syarikat boleh menyediakan anda notis, termasuk yang berkenaan dengan perubahan Terma ini, melalui e-mel, mel biasa atau siaran di laman web atau melalui Perkhidmatan.
  2. Pengecualian. Apa-apa penepian oleh Syarikat apa-apa pelanggaran atau kegagalan untuk mematuhi, mana-mana peruntukan Syarat oleh anda hendaklah secara bertulis dan tidak boleh ditafsirkan sebagai, atau membentuk, penepian berterusan peruntukan itu, atau penepian mana-mana pelanggaran , atau kegagalan untuk mematuhi, mana-mana peruntukan lain dalam Syarat.
  3. Keseluruhan perjanjian. Terma dan Dasar Privasi terdiri daripada keseluruhan persefahaman antara pihak-pihak berkenaan dengan, dan menggantikan sebarang pemahaman sebelum atau perjanjian, lisan atau bertulis, berkaitan dengan, subjek perkara tersebut di sini.
  4. Yuran peguam. Berkaitan dengan apa-apa tindakan undang-undang yang timbul daripada Terma ini, parti yang mengatasi akan berhak mendapatkan semua kos yang ditanggung, termasuk yuran peguam, sama ada semasa penyelesaian, dalam perbicaraan, dalam timbang tara, atas rayuan, atau dalam apa-apa prosiding kebankrapan.
  5. Pengasingan. Mana-mana peruntukan Syarat ini yang tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan dalam apa-apa bidang kuasa hendaklah, kerana bidang kuasa tersebut, tidak berkesan setakat ketidaksahan atau tidak boleh dikuatkuasakan tanpa menjadikan tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan peruntukan-peruntukan Terma ini atau menyentuh kesahan atau penguatkuasaan mana-mana daripada peruntukan Terma ini dalam apa-apa bidang kuasa lain.
  6. Pengecualian Percubaan Juri. Dengan bersetuju dengan Terma ini, pihak-pihak dengan sengaja dan rela mengetepikan apa-apa hak mereka di bawah undang-undang yang terpakai bagi perbicaraan oleh juri dalam apa-apa pertikaian yang timbul daripada atau dalam apa-apa cara yang berkaitan dengan Terma ini.
  7. Mengikat Kesan. Terma hendaklah mengikat dan membiasakan dengan manfaat pihak-pihak dan pengganti masing-masing, pemegang serah hak atau wakil undang-undang.
  8. Force Majeure. Syarikat tidak boleh disifatkan sebagai melanggar Terma ini setakat mana pelaksanaan kewajipannya atau cuba untuk menyembuhkan apa-apa pelanggaran yang telah tertunda, terhad, atau dihalang oleh sebab mana-mana bencana alam, bencana alam, tindakan kerajaan, atau apa-apa perbuatan lain atau keadaan yang di luar kawalan munasabah Syarikat.
  9. Drafting bersama. Jika kesamaran atau persoalan niat timbul berkenaan dengan mana-mana peruntukan Syarat ini, Terma akan ditafsirkan seolah-olah digubal bersama oleh pihak dan tidak ada anggapan atau beban bukti akan timbul memihak atau tidak memihak mana-mana pihak menurut pengarang mana-mana daripada peruntukan Terma ini.
  10. Bukan Tugasan. Perjanjian ini tidak boleh diberikan oleh anda. Syarikat boleh menyerahkan semua, atau bahagian-bahagian tertentu, dalam perjanjian ini pada bila-bila masa.