Pobierz wideo Keepvid
WARUNKI SERVICE / Polityka prywatności

To nie jest miejsce do pobrania udostępniamy tylko keepvid.work informacje.
Wprowadzenie. Zapraszamy do keepvid.work ( „Witryna”). Korzystanie z Serwisu, a KeepVid ( „Spółki”), produkty i usługi online (dalej łącznie jako „Usługi”) podlega warunkom umowy prawnej między użytkownikiem a Spółką. Że umowa składa się z niniejszych Warunków korzystania z usługi i Politykę prywatności Spółki (łącznie „Warunki”).

 1. Stronie internetowej.
  Określenie strony, jak tu stosowane i zdefiniowane w pkt 1 zawiera, między innymi, informacje, linki, i wszelkie inne usługi, które mogą być dostępne za pośrednictwem dowolnego medium lub urządzenia znanego obecnie lub w przyszłości opracowanym i dostępnego na stronie internetowej, w tym bez ograniczeń Usług , Użytkownik rozumie i zgadza się, że korzystanie z Serwisu może spowodować w niektórych komunikatów Spółki, takich jak ogłoszenia o usługach, przetwarzania zamówień i wiadomości administracyjne.
 2. Akceptację regulaminu.
  W celu korzystania z Usług, trzeba najpierw zgodzić się na warunki. Użytkownik nie może korzystać z Usług, jeśli nie zaakceptuje Warunków. Można akceptuje Warunki korzystania z Usług. W tym przypadku rozumie i zgadza się, że Spółka będzie traktować korzystanie z Serwisów jako przyjęcie Warunków od tego momentu. Użytkownik nie może korzystać z Usług i nie może zaakceptować Warunków, jeżeli: (i) nie jesteś pełnoletni do zawarcia wiążącej umowy ze Spółką; lub (ii) jesteś osobą wykluczony z korzystania z Usług zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych lub innych krajach, w tym kraju, w którym mają miejsce zamieszkania lub w którym korzysta z Usług.
 3. Zmiany w Warunkach.
  Spółka może zmienić warunki od czasu do czasu. Kiedy te zmiany są wprowadzane, Spółka będzie zamieszczać zrewidowane Warunki tutaj. Użytkownik rozumie i zgadza się, że w przypadku korzystania z Usług po dniu, w którym obowiązujące Zasady się zmieniły, korzystanie oznacza akceptację zaktualizowanych Warunków.
 4. Wymagań.
  Użytkownik zgadza się korzystać z Serwisu wyłącznie w celach dozwolonych przez Warunki i obowiązujących przepisów prawa, regulacji lub ogólnie przyjętymi praktykami w odpowiednich jurysdykcjach.
 5. Zabronione Przeprowadzenie.
  Zgadzasz się, że nie będzie:

  1. Angażować się w żadną działalność, które utrudniają lub zakłócają działanie witryny, usług lub serwerów i sieci podłączonych do Usług, lub naruszania jakichkolwiek wymagań, procedur, zasad lub przepisów dotyczących sieci podłączonych do Usług;
  2. Korzystania z Usług za jakiekolwiek oszustwa lub nielegalnych celów, lub w celu zebrania danych osobowych bez uprzedniej zgody;
  3. Ukształtować nagłówków, manipulować identyfikatorów lub podjęcia jakiegokolwiek innego postępowania w celu ukrycia pochodzenia Zawartości ani zmieniać zawartość;
  4. Zamieszczania, przesyłania lub przekazywania w inny sposób jakichkolwiek treści naruszających patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie i inne prawa własności każdej ze stron;
  5. Zamieszczania, przesyłania lub przekazywania w inny sposób udostępniać żadnych treści, które zawierają wirusy komputerowe lub inny kod komputerowy, pliki lub programy służące do zakłócania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego lub jakiegokolwiek sprzętu telekomunikacyjnego;
  6. Zamieszczania, przesyłania lub przekazywania w inny sposób jakichkolwiek treści komercyjnych; lub
  7. Podszywania się pod inną osobę lub podmiot, lub stan fałszywie lub w inny sposób fałszywego powiązania z osobą lub podmiotem, w trakcie rejestracji lub w inny sposób.
 6. Monitoring.
  Firma zastrzega sobie prawo, ale nie ma obowiązku, aby monitorować, filtr, recenzje, odmówić lub usunąć zawartość z witryny bez podania przyczyny i z lub bez wypowiedzenia.
 7. Zakończenie.
  Warunki będą nadal obowiązywać do czasu jej wypowiedzenia przez Użytkownika lub Spółkę. Jeśli chcesz wypowiedzieć umowę prawną z firmą, można to zrobić poprzez zaprzestanie korzystania z wszystkich usług. Spółka może rozwiązać umowę ze sobą w dowolnym czasie, według własnego uznania, a także z lub bez wypowiedzenia, w tym w przypadku gdy: (i) użytkownik naruszył jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków; (ii) usługi świadczone są modyfikowane, wyeliminowana lub nie jest już opłacalne.
 8. Własność intelektualna.
  Trzeba zrozumieć, że wszelkie informacje lub materiały dostępne w ramach lub za pośrednictwem Usługi lub Serwisu ( „Zawartość”) jest wyłączną odpowiedzialność osoby, od których takie informacje lub materiały pochodzą. Cała zawartość, włączając, lecz nie ograniczając się do reklam, wiadomości, blogi, wiadomości i linków zewnętrznych na Stronie, mogą być chronione prawami własności intelektualnej, które są własnością dostawcy Treści (lub innych osób lub podmiotów). Użytkownik nie może modyfikować, wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać, sprzedawać, rozpowszechniać, kopiować lub tworzyć dzieł pochodnych opartych na tej Treści (w całości lub w części), chyba że nadano pisemnej zgody przez właścicieli tych treści. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że: (i) firmy (lub jej licencjodawcy) posiada wszystkie prawa, tytuły prawne i udziały do ​​Usług oraz treści tworzone przez Spółkę, w tym wszelkich praw własności intelektualnej związanych z Usługami (czy te prawa się zdarzyć być zarejestrowany czy nie, i gdziekolwiek na świecie może istnieć te prawa); oraz (ii) Spółka nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za, ani nie ponoszą żadnej odpowiedzialności związanej z wszelkich treści, które nie są stworzone przez Spółkę. Znaki towarowe, znaki usług i nazwy handlowe znajdujące się na stronie są wspólne prawo lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy, jej licencjodawców lub innych. Nie znaki towarowe, znaki usługowe, nazwa handlowa lub mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody właściciela. żadnej treści, która nie jest tworzony przez Spółkę. Znaki towarowe, znaki usług i nazwy handlowe znajdujące się na stronie są wspólne prawo lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy, jej licencjodawców lub innych. Nie znaki towarowe, znaki usługowe, nazwa handlowa lub mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody właściciela. żadnej treści, która nie jest tworzony przez Spółkę. Znaki towarowe, znaki usług i nazwy handlowe znajdujące się na stronie są wspólne prawo lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy, jej licencjodawców lub innych. Nie znaki towarowe, znaki usługowe, nazwa handlowa lub mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody właściciela.
 9. Składki.
  Przesyłając pomysły, sugestie, opinie, dokumenty i / lub propozycje ( „wkłady”) w celu Spółki, użytkownik potwierdza, reprezentują, i zgadza się, że:

  1. Składek nie zawierają informacji poufnych lub zastrzeżonych;
  2. Spółka nie jest zobowiązana do zachowania poufności, wyraźnej lub domniemanej, w odniesieniu do składek;
  3. Spółka będzie uprawniona do korzystania lub ujawniania takich wkładów na dowolny cel;
  4. Spółka może mieć coś podobnego do treści już rozpatrywanych lub w rozwoju;
  5. Składek automatycznie stają się własnością Spółki bez obowiązku firmę do Ciebie; i
  6. Nie jesteś uprawniony do odszkodowania lub zwrotu jakichkolwiek od Spółki pod żadnym pozorem.
 10. Spinki do mankietów.

  1. Towarzyski. Usługi mogą zawierać hiperłącza do innych stron internetowych lub zasobów. Spółka może mieć żadnego wpływu na takich stronach internetowych lub zasobów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich zewnętrznych witryn lub zasobów oraz nie zatwierdza żadnych reklam, produktów lub innych materiałów dostępnych za pośrednictwem takich stron internetowych lub zasobów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą być poniesione przez Użytkownika wskutek dostępności zewnętrznych witryn lub zasobów lub w wyniku jakiegokolwiek zaufania Użytkownika o kompletności, dokładności, lub istnienie jakichkolwiek reklam, produktów lub innych materiałów na lub dostępnych w takich witrynach internetowych lub zasobów.
  2. Przychodzące. Jesteś wolny, aby ustanowić link do strony internetowej tak długo, jak link nie stwierdzić, czy oznacza poparcia Spółki lub sponsoring z was firmę lub witrynę. Nie możesz oprawić jakiejkolwiek części Serwisu bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.
 11. Spory z osobami trzecimi.
  Jeśli istnieje spór między użytkownikami Serwisu, lub pomiędzy użytkownikiem a osobom trzecim, rozumie i akceptuje fakt, że Spółka nie jest zobowiązana do angażowania się. W przypadku, gdy masz spór z jednym lub większą liczbą innych uczestników lub osób trzecich, puścisz firmy, jej funkcjonariuszy, pracowników, agentów, przedstawicieli i następców z wszelkich roszczeń, żądań i szkód wszelkiego rodzaju lub charakteru, znanych lub nieznanych, podejrzanych lub podejrzewane ujawnione niejawne i wynikające z lub w inny sposób związany z sporach.
 12. Modyfikacji lub zaprzestania świadczenia usług.
  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że forma i charakter usług, które Spółka świadczy mogą się zmieniać od czasu do czasu bez wcześniejszego powiadomienia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka może również zatrzymać na stałe lub tymczasowo, świadczenia Usług (lub dowolnych funkcji) Użytkownikowi lub użytkownikom w ogólności według uznania Spółki, bez uprzedniego powiadomienia. Zgadzasz się, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec Państwa ani jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek zmiany, zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług.
 13. Odszkodowanie.
  Zgadzasz się zabezpieczyć i Firmy przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym opłat i kosztów obsługi prawnej, wykonane przez osoby trzecie na skutek lub wynikające z Treści zgłaszanej, publikowanej, transmitowania lub w inny sposób udostępniać za pośrednictwem Usług, korzystanie usług, dostęp do Serwisu lub usług, Twój naruszenie Warunków, lub naruszenia jakichkolwiek praw drugiego. Użytkownik zgadza się również, aby zabezpieczyć i firmą nieszkodliwe z wszelkiej odpowiedzialności lub szkody wynikające z korzystania z treści dostarczonych za pośrednictwem Usług lub na stronie internetowej, niezależnie od tego, czy takie informacje zostały dostarczone przez Spółkę lub osoby trzeciej.
 14. WARUNKI GWARANCJI.
  Użytkownik wyraźnie rozumie i zgadza się, że korzystanie z Usług na własne ryzyko i że usługi są dostarczane „tak jak jest” i „jak dostępne”. W szczególności, Spółka, jej dyrektorów, filii i jej licencjodawców, nie reprezentują lub gwarantuje wam, że (a) korzystania z usług spełni wymagania; (B) korzystania z usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów; (C) wszelkie informacje uzyskane przez Użytkownika w wyniku korzystania z Usług będą dokładne lub wiarygodne; oraz (d) że wady w działaniu lub funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania dostarczonego do was jako część Usług zostaną skorygowane. Wszelkie materiały uzyskane dzięki wykorzystaniu Usług odbywa się na własną odpowiedzialność i ryzyko i ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia systemu komputerowego lub innego urządzenia, lub utrata danych, wynikającym z takich materiałów. Nie ma informacji, ustne lub pisemne, otrzymane przez was od Spółki lub za pośrednictwem lub z Usług będą tworzyć żadnych gwarancji nie wyraźnie określone w Warunkach. Spółka ponadto wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji i warunków jakiegokolwiek rodzaju związanego z Serwisu, Usług lub produktów zakupionych przez obaj, zarówno wyraźnych lub dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając się do domniemanych gwarancji i warunków przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, a bez naruszenia.
 15. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.
  Użytkownik wyraźnie rozumie i zgadza się, że firmy, jej zleceniodawców, jej podmioty stowarzyszone i jej licencjodawcy nie są odpowiedzialni za:

  1. jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, szczególne, wynikowe lub wyjątkowe szkody, które mogą być poniesione przez ciebie, niezależnie od przyczyny i pod żadnym teorii odpowiedzialności. Obejmuje to, ale nie wyłącznie, wszelkie straty zysku (czy poniesione bezpośrednio lub pośrednio), każda utrata dobrej woli lub reputacji biznesowej, każda utrata danych cierpiał, koszt zamówień towarów zastępczych lub usług, lub innych strat niematerialnych ; lub
  2. wszelkie straty lub szkody, które mogą być poniesione przez Użytkownika, włączając, lecz nie ograniczając się do utraty lub uszkodzenia w wyniku: (i) zaufania Kupującego co do kompletności, dokładności lub istnienia jakichkolwiek treści, lub w wyniku każdej relacji lub transakcji pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią; (Ii) wszelkie zmiany, które Spółka może dokonać do Usług lub z jakiegokolwiek stałego lub czasowego zaprzestania świadczenia Usług (lub dowolnych funkcji w ramach Usług); (Iii) usunięcie, uszkodzenie lub niewydolnością przechowywanie wszelkich treści; lub (iv) Twój brak zachować hasła lub konta dane bezpieczne i poufne. Ograniczenia odpowiedzialności Spółki do was stosuje czy Spółka została powiadomiona lub powinna była wiedzieć o możliwości wystąpienia takich strat wynikających.

  Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie pewnych gwarancji lub warunków lub ograniczenia lub wykluczenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zaniedbania, naruszenia umowy lub naruszenia dorozumianych warunków lub szkody przypadkowe lub wtórne. W związku z powyższym, tylko ograniczenia, które są zgodne z prawem w swojej jurysdykcji będą miały zastosowanie do ciebie i naszej odpowiedzialności będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

 16. Potwierdzenie.
  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że: (a) zapoznanie się i zaakceptowałem warunki; (b) warunki są uczciwe, rozsądne, a nie nadmiernie restrykcyjny; oraz (c) Państwo mieli możliwość nadawania z radcą prawnym swojego wyboru przed zgadzając się na warunki.
 17. Przeżycie.
  Po wygaśnięciu niniejszych Warunków, postanowienia dotyczące własności intelektualnej, składki, spory z osobami trzecimi, wyrównawczego Wyłączenie gwarancji, Ograniczenie odpowiedzialności, potwierdzenie, przetrwanie, oraz przepisów ogólnych musi przetrwać.
 18. Postanowienia ogólne.

  1. Zawiadomienia. Spółka może dostarczyć Ci informacje, w tym dotyczące zmian Warunków, pocztą elektroniczną, pocztą zwykłą lub komentarze na stronie internetowej lub za pośrednictwem Usług.
  2. Zrzeczenie się. Wszelkie zrzeczenia się przez Spółkę jakiegokolwiek naruszenia lub nieprzestrzegania, jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków przez Ciebie sporządza się na piśmie i nie powinny być interpretowane jako lub stanowić ciągłą zrzeczenia się takiego postanowienia lub zrzeczenia się jakiegokolwiek innego naruszenia z lub nieprzestrzeganie każde inne postanowienie Warunków.
  3. Całość porozumienia. Niniejszy Regulamin oraz polityka prywatności obejmować całą zrozumienia między stronami w odniesieniu do, i zastępują wszelkie wcześniejsze porozumienia lub umowy, ustne lub pisemne, odnoszące się do, jej przedmiotu.
  4. Opłaty adwokackie. W związku z wszelkich sporach wynikających z niniejszych Warunków, strona wygrywająca będzie uprawniony do odzyskania wszystkich kosztów poniesionych, w tym koszty obsługi prawnej, czy poniesione w trakcie rozstrzygania, na rozprawie, w arbitrażu w sprawie odwołania lub w postępowaniu upadłościowym.
  5. Rozdzielność. Którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków, które jest nieważne lub niewykonalne w jakiejkolwiek jurysdykcji, w odniesieniu do takiej jurysdykcji, są nieskuteczne w zakresie takiego unieważnienia lub niewykonalności, bez renderowania nieważne lub niewykonalne pozostałe postanowienia niniejszych Warunków lub wpływu na ważność lub wykonalność dowolnego postanowienia niniejszych Warunków w jakiejkolwiek innej jurysdykcji.
  6. Zwolnienie z ławy przysięgłych. Poprzez przyjecie tych Warunków, że strony świadomie i dobrowolnie zrzeka się prawa mają one zgodnie z obowiązującym prawem do osądzenia przez jury w każdym sporze wynikających z lub w jakikolwiek sposób związane z niniejszymi Warunkami.
  7. Wiążącej mocy. Warunki te powinny być wiążące i działać na korzyść stron niniejszej Umowy oraz ich następców, dozwolonych cesjonariuszy lub przedstawicieli prawnych.
  8. Siła wyższa. Spółka nie uważa się za naruszenie niniejszych Warunków do tego stopnia, że ​​wykonywanie swoich obowiązków lub prób leczyć naruszenia są opóźnione, ograniczonych lub uniemożliwiły z powodu jakiegokolwiek aktu Boga, klęski żywiołowej, działania rządu lub jakiegokolwiek innego aktu lub stan poza kontrolą Spółki.
  9. Wspólne Drafting. Jeśli dwuznaczność lub kwestia intencji powstaje w odniesieniu do któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków, Warunki będą interpretowane tak, jakby przygotowany wspólnie przez strony, a nie domniemanie lub ciężar dowodu będzie wynikać sprzyjanie lub disfavoring jedna ze stron z tytułu autorstwa którejkolwiek postanowienia niniejszych Warunków.
  10. Non-Przypisanie. Umowa ta nie może być przypisany przez ciebie. Spółka może przenieść wszystkie lub niektóre części, od niniejszej umowy w dowolnym momencie.